Effective Date: June 01, 2020

Integritetspolicy för kunder och kandidater

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) förklarar hur Friday Väst AB (559141-1326 ), Friday Öst AB (559222-5253), Friday Syd AB (559452-0750), Friday Mitt (559467-5125) samt Friday Sydost (559467-5117) (benämnt ”Friday” i fortsättningen) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter när du registrerar ditt CV samt andra uppgifter och dokument i syfte att göra en spontanansökan eller söka en specifik ledig tjänst via vår hemsida. Denna Integritetspolicy gäller då kandidater ansöker om lediga tjänster eller gör en spontanansökan via vår hemsida. Integritetspolicyn gäller även för kontaktpersoner hos potentiella kunder och befintliga kunder. Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår i texten nedan

2. Ansvar för personuppgifter

Friday är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt: Friday Väst AB Kungsportsavenyen 10, 411 36 Göteborg

Tel: 031-711 00 50

E-post: info@friday.se

Observera att det för behandlingen av dina personuppgifter kan finnas flera personuppgiftsansvariga. För de uppgifter som lämnas i specifika ansökningar är respektive arbetsgivare personuppgiftsansvarig för sin hantering.

3. Kontaktpersoner hos potentiella och befintliga kunder

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla Fridays tjänster utgör en viktig del av vår kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande företagets tjänster samt marknadsaktiviteter samlar vi in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i Fridays system med målet att företaget ska kunna upprätta en affärsrelation med dig och att vi ska kunna bjuda in dig till events & marknadsaktiviteter.

Vid behandling av personuppgifter hos befintliga kunder stödjer sig på berättigandet av intresset att affärsrelationen till dig utvecklas och att vi ska kunna kommunicera med dig som kontaktperson.

Friday kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos oss. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål.

Friday kommer heller inte att behandla befintliga kunders kontaktuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Personuppgifter som blivit inaktuella, t.ex. på grund av pensionsavgång eller avslutad affärsrelation, raderas utan onödigt dröjsmål så snart vi mottagit information om detta. Vi har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte, alternativt på din uttryckliga begäran, läs punkt 7.

4. Laglig grund för behandling av kandidaters personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Kandidat och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den aktuella tjänsten eller för andra tjänster.

5. Vilka personuppgifter kan samlas in?

För dig som kandidat

Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som erhålls från dig som Kandidat. Vi samlar in personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt de övriga uppgifter du lämnar i ditt CV, portfolio och i ditt personliga brev. Vi samlar även in och lagrar annan information som du som Kandidat har tillhandahållit oss i samband med att du skickar in din ansökan. Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen via oss.

För dig som potentiell och befintlig kund

De personuppgifter vi kan samla in för dig som potentiell & befintlig kund är; För & efternamn, yrkestitel, företagsadress, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, beställningshistorik, uppgift om tidigare arbetsgivare (i de fall de rör sig om en tidigare kund), korrespondens mellan oss, teknisk information som lämnats i vår dialog, samt IP adress & webbläsarinställningar.

6. Hur använder vi kandidaters personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Kandidat och för att göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den tjänst du sökt. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst som vi rekryterar till, men som vi inte har publicerat en jobbannons för alternativt som du inte ansökt till. Vi kan också komma att dela din ansökan, och därmed dina personuppgifter, med tredje parter som kan vara intresserad av dig som Kandidat, exempelvis den arbetsgivare vars tjänst du sökt eller som vi anser kan vara intresserad av dig vid en rekrytering alternativt ett tillfälligt konsultuppdrag. Vi delar även de uppgifter du lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna Integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet. Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte utan ditt medgivande.

7. Hur ändrar/raderar du dina uppgifter

Du kan när som helst ändra alternativt radera dina uppgifter. Önskar du göra dessa ändringar kan du maila oss på info@friday.se alt telefon på 031-711 00 50.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

10. Känsliga personuppgifter

Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Integritetspolicy. Vi ber dig dock återigen observera att vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

11. Referenser

Du är skyldig att informera kring eventuella referenser som du lämnar till oss om att deras personuppgifter har lämnats ut. Samt att dessa kan komma att kontaktas av oss eller av den arbetsgivare vars tjänst du har sökt eller som vi anser kan vara intresserad av dig vid en rekrytering alternativt konsultuppdrag.

12. Lagringstid för kandidater

När du väljer att gå med i vårt kandidatnätverk för att vi ska kunna matcha din profil mot lediga tjänster sparar vi dina personuppgifter i högst två år eller tills du återkallar ditt samtycke eller annars begär att vi ska radera dina uppgifter. Efter två år kommer vi att radera alternativt kontakta dig för att fråga om du fortsättningsvis vill vara registrerad i vårt kandidatnätverk. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

13. Ändringar i integritetspolicyn

Friday förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges högst upp. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya Integritetspolicyn via den e-mail du registrerat hos oss.

14. Cookie-filer

Det samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.
Våra kontor
Göteborg
Kungsportsavenyn 10
411 36 Göteborg
Stockholm
Skeppsbron 38
111 30 Stockholm
Malmö
Nordenskiöldsgatan 11 A
211 19 Malmö

Linköping
Gamla Tanneforsvägen 92
582 52 Linköping

Friday 2024®
Long for tomorrow

Kontor
 
Göteborg
Kungportsavenyn 10
411 36
Stockholm
Skeppsbron 38
111 30 Stockholm
Malmö
Nordenskiöldsg. 11 A
211 19 Malmö

Linköping
Gamla Tanneforsvägen 92
582 52 Linköping

Friday 2024®

Long for tomorrow